ABOUT US 


สิบปีของการทำงานในวงการภาพยนตร์ไทย ในฐานะครูสอนการแสดงและ Acting Coach ของ "บิว อรพรรณ อาจสมรรถ" หรือ “ครูบิว” ของนักเรียนหลายๆ คน ทำให้ได้รู้ว่าการเรียนแสดงไม่ใช่สิ่งที่ถูกจำกัดไว้สำหรับการเป็นนักแสดงเท่านั้น แต่ยังเป็นศาสตร์ที่เหมาะสำหรับทุกคน ดังนั้น Act-Things Studio จึงถูกก่อตั้งขึ้น ด้วยหวังว่าจะเป็นพื้นที่สำหรับทุกคนที่สนใจในการแสดง โดยไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นนักแสดงหรือไม่ 

LEARNING BY ACTING


ที่ Act-Things Studio เราเชื่อว่า "การแสดง" สามารถช่วยให้เราพัฒนาศักยภาพในตัวเองได้ ด้วยคลาสเรียนที่ดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้เรียนจะได้พัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ ความมั่นใจในตัวเอง ความกล้าแสดงออก สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน รวมทั้งการมีสติและสมาธิในการทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเป็นนักแสดงและสามารถนำไปใช้พัฒนาทักษะในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ